earthship.com/czech (this page)
earthship.com/europe
Zeměloď news

Prague Earthship Build Video

 

Michael Reynolds at the “Na plovárně” Talkshow SOON

ČT 2 is going to broadcast interview with Michael Reynolds and Marek Eben at the “Na plovárně” talk-show on Saturday 13th November at 21:25 (orginally scheduled for Saturday 2nd October). The interview was recorded during Michael’s stay in Prague in May.

 

 

Watch the Video here: ceskatelevize.cz

Na plovárně s Michaelem Reynoldsem

Rozhovor Marka Ebena se slavným americkým “architektem odpadu”. Režie J. Hojtaš

Michael ReynoldsMichael ReynoldsMichael Reynolds

Talk Show Details – ceskatelevize.cz

Earthships and the Art of Carbon Zero Living

Media Coverage

Beseda sv?toznámého architekta Michaela Reynolds s Jaroslavem Duškem a diváky na téma “Zem?lod? a um?ní žít bez karbonové stopy”

Michael Reynolds už ?ty?icet let zkoumá a rozvíjí zp?soby výstavby dlouhodob? udržitelných dom?. Tato prezentace se bude v?novat slune?nímu resp. termálnímu topení a chlazení, stavb? z p?írodních a recyklovaných materiál?, slune?ním a v?trným elektrickým systém?m, sklízení vody, ?ízenému ?išt?ní odpadní vody a p?stování potravy na pozemku domu. P?edstaví p?íklady Zem?lodí ve sv?t? a bude diskutovat o institucionálních p?ekážkách mezi lidmi a alternativním bydlením bez karbonové stopy.
Cena vstupenky 150 k?

Ameri?ana Michaela Reynoldse lze bez nadsázky, a také bez urážky, nazvat nejvýznamn?jším sv?tovým architektem odpadu.

Více než 35 let staví tento eko-architekt a ekolog-aktivista s úsp?chem velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem energie, vody, tepla a kanalizací. Ke stavb? „zem?lodi“, jak d?m i se skleníkem nazývá, používá staré pneumatiky, plechovky od piva, sklen?né, ?i PET láhve a další odpad. Je v n?m možné p?stovat ovoce i zeleninu. Provozní náklady na chod domu jsou p?i tom tém?? nulové.Tato p?ekvapiv? skv?le fungující alternativa bydlení z dílny vystudovaného architekta a zastánce trvale udržitelného rozvoje narážela v USA na r?zné byrokratické p?ekážky. Za jeho vizi mu byla dokonce na n?kolik let od?ata licence architekta. Michael Reynolds však nep?estal v??it v budoucnost konceptu udržitelného rozvoje a bydlení a jezdil pomáhat se svou partou stava?? do oblastí postižených p?írodními katastrofami. Své zem?lod? nau?il stav?t místní obyvatele nap?. v Hondurasu (hurikán, 1999), na Andamanech (tsunami, 2005), v Mexiku (hurikán Katrina 2005) a na Haiti (zem?t?esení, 2010).Po té, co se americká vláda dozv?d?la o jeho humanitární ?innosti, mu byla navrácena profesní licence a poda?ilo se mu prosadit zm?nu stavebního zákona. Byla mu také povolena, jako prvnímu na sv?t?, nedaleko Taosu v jeho rodném Novém Mexiku stavba testovací základny, kde má vzniknout vedle 3 starších staveb 15 nových. Základna je koncipovaná pro 25 lidí, každý pozemek m?že mít max. 10tisíc metr? ?tvere?ních. Tam staví sob?sta?n? ekodomy – zem?lod? vybavené vším, co je t?eba k p?ežití v situaci, kdyby na Zemi došly neobnovitelné zdroje energie..

P?íb?h amerického architekta Michaela Reynoldse zaujal britského režiséra Olivera Hodge natolik, že o n?m v pr?b?hu t?í let nato?il film „Architekt odpadu“, který získal, vedle ?ady dalších ocen?ní po celém sv?t?, i dv? ceny Mezinárodního filmového festivalu o životním prost?edí, p?írodním a kulturním d?dictví – Ekofilm 2009. Vedle hlavní ceny dostal i cenu divák?.

Spoluvyhlašovatelem a organizátorem Ekofilmu bylo ob?anské sdružení Ekofilm.

Michael Reynolds navštíví ?eskou republiku v rámci svého evropského turné, aby mohl zájemc?m osobn? p?edstavit svou vizi. Návšt?va se uskute?ní ve dnech 2. – 5. kv?tna 2011 v Praze a ?eských Bud?jovicích. V pond?lí (2.5.) odpoledne (v 16 hodin) na Magistrátu hl.m. Prahy, Mariánské nám?stí 2, Praha 1 se uskute?ní pražská tisková konference pro média a ve?er (ve 20.30) pro ve?ejnost promítání filmu Architekt odpadu s následnou diskuzí v kin? Sv?tozor. V úterý (3.5. ve 14 hodin) prob?hne p?ednáška pro studenty a další zájemce na P?írodov?decké fakult? Jiho?eské univerzity v ?eských Bud?jovicích. Ve st?edu (4.5. v 16 hodin) bude M. Reynolds p?ednášet pro studenty v Národní technické knihovn? v Praze 6-Dejvicích. Podrobnosti a pozvánku na tiskovou konferenci najdete na webových stránkách www.ekofilm.eu

Návšt?va M. Reynodlse se koná pod záštitou Americké ambasády v Praze.